Регионална Библиотека "Пейо К. Яворов"

Регионална Библиотека „Пейо К. Яворов“, гр. Бургас е създадена през 1888 г. и е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област. Библиотеката е общодостъпна, а читателската публика има универсален характер - нейни ползватели са деца, ученици, студенти, професори, служители, специалисти и др. В своята дългогодишна история РБ "Пейо К. Яворов" се е утвърдила като книжовен и регионален културен институт, съгласно чл. 25 от Закона за обществените библиотеки. Библиотеката изпълнява функции по събиране, съхраняване и предоставяне за ползване на универсални по вид, език и съдържание библиотечни декументи, реализира справочно-библиографска, информационна и издателска дейност; както и организационно - методически функции за територията на Бургаски регион.

Регионална Библиотека „П. К. Яворов“, гр. Бургас е една от малкото библиотеки в страната, определена като Депозитна, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения /ЗЗДПДП/ и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги в сила от 01.01.2001 г., с което е задлъжена да съхранява и предоставя на своите ползватели над 600 000 универсални по вид и съдържание библиотечни документа, включително 353 библиографски ценности, графични издания и нетрадиционни носители на информация (нотни издания, грамофонни плочи, CD, DVD) чрез създадената медиатека.

Привлекателната и осъвременена библиотечна среда гарантира ефективното изпълнение на функциите и мисия, както и утвърждаването на Библиотеката като образователен, информационен, методичен и културен институт.

Функционирането на Библиотеката в съчетание с Музей на съвременното изкуство е превръщането й в съвременен общностен център, който ще привлича нови ползватели и ще развива успешно социално – образователните дейности на територията на гр. Бургас.

Към уебсайта на библиотеката